GEGEVENS OVER HET DOEL EN BESTUUR VAN DE HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT, opgericht 22-9-1972. Aantal leden per 1-1-2018: 589 Nieuw-Loosdechtsedijk 49A, 1231 KM Loosdrecht, tel: 0355820326 Website: www.hkloosdrecht.nl       mail: info@hkloosdrecht.nl Banknummer: NL20ABNA0558164390               RSIN of fiscaal nummer: 8076.10.884                       KvK: 40478206
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
HOME
Ereleden: Dhr. F. Brand Dhr. H. van Dijk Mevr. J.P. Kuhn Dhr. B. de Ligt Dhr. J. Mol Mevr. L. van Norden - Oost
Samenstelling bestuur: Dhr. E. Haselhoff Lich Kasteleijn (voorzitter) Mevr. T. Lamme (secretaris) Dhr. K. Eckardt (penningmeester) Dhr. H. Zeldenrijk (bestuurslid) Dhr. A. de Kloet (bestuurslid) Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en oefent haar functie onbezoldigd uit.
DOELSTELLING EN MIDDELEN 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van belangstelling voor en het onderzoek van de geschiedenis van     Loosdrecht en omstreken. De vereniging streeft dit doel na zonder winstoogmerk. 2. De vereniging tracht dit doel hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen te bereiken langs wettige weg en wel door:     a. het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen, excursies en rondleidingen;     b. het uitgeven van geschriften en het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publikaties;     c. alle andere middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. De statuten, het huishoudelijk reglement, een jaarverslag, het financieel verslag en de beleidsnota van onze vereniging kunt u hier downloaden en inzien.